Liên hệ & 
Nhân sự chuyên trách

Friedrich PICARD GmbH & Co. KG
Dietrich-Benking-Str. 78
44805 Bochum
Deutschland

+49 234 53993-130
post(at)picard.de

Thứ 2 đến Thứ 6 từ 07:45 đến 19:00 giờ

Friedrich PICARD GmbH & Co. KG
Postfach 40 02 17
44736 Bochum
Deutschland

Liên hệ online

GẶP GỠ ĐỘI HÌNH